top of page

Salg og leveringsbetingelser

Priserne

 

Er gældende i 30 dage fra tilbudsdato, såfremt andet ikke er anført, 
Tilbuddet er, hvis intet andet er aftalt, udregnet i Dkr. excl. moms. 
Når ikke andet er nævnt er tilbuddet baseret på samlet bestilling.

 

Ordrebekræftelse 

Hvis ordrebekræftelsen afviger fra salgs - og leveringsbetingelserne,
er det ordrebekræftelsen der gælder.

 

Målangivelse

 

Anførte mål, er når andet ikke fremgår, altid udvendige karmmål, 
Når andet ikke er anført er glasmål, færdige glasmål. Målene opgives altid som bredde * højde.

 

Annullering og ændring af ordrer

 

Ordrer der allerede er videregivet til vor leverandør,
kan kun annulleres eller ændres mod leverandørens accept. 
Alle udgifter i forbindelse med annullering eller ændring debiteres køber.

 

Udførelsen

 

Profileringer, detailkonstruktioner, og materialevalg er den til enhver tid gældende standard
for Sydvestjyllands Vinduescenter ApS. 
Afvigelser herfra skal for at være gældende, være noteret på vor ordrebekræftelse.

 

Produktansvar


Køber skal holde Sydvestjyllands Vinduescenter ApS skadesløs i den udstrækning, Sydvestjyllands Vinduescenter ApS 
pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Sydvestjyllands Vinduescenter ApS 
efter punkt a og b ikke er ansvarlig for overfor køber eller tredjemand. 

Sydvestjyllands Vinduescenter ApS er ikke ansvarlig for skade forvoldt af det solgte: 

a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det solgte er i køberens besiddelse. 
b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter hvori disse indgår, 
eller for skade på fast ejendom eller løsøre, 
som disse produkter som følge af det det solgte forårsager. 

I intet tilfælde er Sydvestjyllands Vinduescenter ApS ansvarlig for driftstab, 
tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. 

 

De nævnte begrænsninger i Sydvestjyllands Vinduecenter Aps's ansvar gælder ikke, hvis firmaet har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. 

 

Ansvarsophør
Ethvert ansvar for mangler ved leverancen ophører 5 år efter levering af det byggeri, hvori leverancen indgår.
Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 5 år efter leveringen til lager eller videresalg.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af partnerne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, 
skal denne part straks underette den anden herom. 

Sydvestjyllands Vinduescenter ApS og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgift, 
som behandler erstatningskrav der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, eller et tab, som påstås forårsaget af det solgte.

 

Leveringstidspunkt

 

Levering sker i henhold til det på ordrebekræftelsen angivne tidspunkt og de beskeder vi har modtaget af fabrikkerne. 
Der tages dog forbehold mod force majeure, krig, lock-out, transportforstyrrelser, maskinhaveri, 
materiale og fabrikationsfejl, 
således også forsinkelser af råmaterialer der er nødvendige til fremstilling af det købte. 

Forsinkelse berettiger ikke køber til at hæve købet. Uanset hvad der måtte være anført i aftalen regnes leveringstid altid fra det tidspunkt, 
hvor Sydvestjyllands Vinduescenter ApS har fået alle tekniske spørgsmål klarlagt a leverandørene. Der ingen form for erstatning for eventuel fejl opmåling eller forsinkelser af nogen art. Køber må aldrig fortage udtagning af ældre elementer inden varen er på angivet adresse, 

FORDRINGSHAVERMORA
Leveringsforskydning
Såfremt levering på grund af købers forhold udsættes i forhold til den aftalte leveringstid, er sælger berettiget til at fremsende faktura, som var levering sket til aftaletidspunktet. Risikoen for varen overgår til køber på faktureringstidspunktet.

Lagerleje
Køber er ved en sådan udsat levering forpligtet til at betale sælger en rimelig lagerleje efter nærmere aftale

 

Forsendelse

 

Sker med transportmidler som, hvis ikke andet er aftalt, 
ordnes af Sydvestjyllands Vinduescenter ApS.
Levering med stål stel fra vores leverandøre må max. beholdes i 4 uger fra leverings dato. Kunden skal melde disse stel via mail fri til os.

 

Leveringsted og risiko

 

Leveringen sker til bekræftede leveringsadresse. Køber bærer risiko 
for at fuld læsset lastvogn kan køre frem til anviste afleveringsted. 
Ventetid og unødig forlængelse af aflæsningstid debiteres køber. 

Levering frit til omliggende øer er at forstå, frit til nærmeste centrale færgested. 
Køber er ansvarlig for hjælp til aflæsning.

 

Fragtomkostninger

 

Såfremt andet ikke er aftalt, er priserne ab lager,
Hvis Sydvestjyllands Vinduescenter ApS skal ordne forsendelsen, fremsendes varerne ufranko.

 

Fragtskader

 

Køber skal ved levering kontrollere elementerne for fragtskader og antal, 
inden der kvitteres for modtagelse. Er der skade på varene 
eller svarer colliantallet ikke til det, der står på fragtbrevet. skal det noteres på fragtbrevet. 

VIGTIGT! - Ren kvittering for modtagelse af skadede varer, betyder at retten til reklamation fortabes.

 

Betalingsbetingelser

 

Som anført i ordrebekræftelsen

Delleverancer
Såfremt der skal leveres ad flere gange, er sælger berettiget til at tilbageholde en leverance, såfremt køber er i misligholdelse med sine betalingsforpligtelser vedrørende en eller flere forudgående leverancer.

Ved for sen betaling belastes køber med en rente p.t. 2% pr. påbegyndt måned 
af fakturabeløbet incl. moms.

 

Betalingssted

 

Sydvestjyllands Vinduescenter ApS, Industrivej 57, 6740 Bramming 
eller direkte til vor konto. konto nr. 7780
Reg nr: 0002210466
Skjern Bank Bramming

 

Ejendomsforbehold

 

Levering af varen sker under ejendomsforbehold med følgende udvidelser.
Varen forbliver vor ejendom indtil samtlige, også kommende af samhandlen opstående fordringer på levering 
af de i vort salgsprogram indeholdene produkter eller ydelser, er fuldstændigt betalt.
Vi er berettigede til enhver tif at besigtige den under ejendomsforbehold solgte vare 
på det sted hvor den befinder sig. 
Fremsættelse af krav om ejendomsforbehold fra vor side fører ikke til ophævelse af kontrakten.

 

Garanti

 

Ifølge købelovens bestemmelser, for termoglas leveret og monteret 
af Sydvestjyllands Vinduescenter ApS videregiver vi producentens garanti, som er 5 år.

 

Reklamationer

 

Reklamationer skal ske skriftligt umiddelbart eller senest 8 dage efter levering og altid før montering og eventuel behandling

Reklamationer skal indsende med billede fra pallen eller stel inden montage, ellers kan din reklamation blive afvist
Reklamationer som er vort ansvar, reparerer vi og/eller giver prisafslag eller erstatter med nye produkter.
 
Erstatningen kan aldrig overstige varens pris. 
Transportskader og ridser i glas skal indgives umiddelbart efter levering. 
Synlige transportskader, som umiddelbart konstateres, skal anføres på følgeseddel.
Snavs eller lignende imellem glas skal meddelelses indenfor 1 år efter levering. 
Efter justeringer af elementer og normal vedligeholdelse påhviler kunden. Bemærk vinduer & døre skal smøres regelmæssigt mindst 1-2 gange årligt
Sydvestjyllands Vinduescenter forholder sig ret til at fremsende faktura, såfremt klagen er uberettiget. 
Reklamationer berettiger ikke kunden til at tilbageholde betaling. 
For overfladebehandlede elementer henviser vi til udfaldskrav, der kan rekvireres hos os. 

Der tages forbehold for tryk og regnefejl. 

Reklamationsretten bortfalder hvis: 
1. Varerne ikke er opbevaret tørt og sikkert.
 
2. Udvendige døre og vinduer, ikke er behandlet eller kun behandlet med farveløse produkter, eller manglende smøring af alle metaldele. 
3. Monteringen ikke er udført korrekt.

4. Kunden har ikke smurt og vedligeholdt deres elementerne efter fabrikkens anvisninger.

5. Man monterer varen uden forhånds godkendt skriftlig aftale med Sydvestjyllands Vinduescenter ApS.

6. Man skal vedligeholde overfladerne udvendigt/indvendigt efter fabrikkerne anvisninger. Kunden skal selv søge efter disse informationer på fabrikkernes hjemmesider- eller på google.

bottom of page